Engürü Türk Müziği Derneği Tüzüğü

Adı ve Merkezi

Madde–1:

Engürü Türk Müziği Derneği adı ile kuruluş yeri ve merkezi Ankara olmak üzere bir dernek kurulmuştur. Kısa adı ETÜD’ dür. Şubesi yoktur.
Derneğin ikametgâh adresi, Hoşdere Caddesi 137/4 Çankaya- Ankara’dır.

Amacı

Madde–2:

Derneğin amacı; en önemli kültür değerlerimizden biri olan Türk Sanat Müziğini, kuramsal ve uygulamalı olarak en iyi ve doğru bir biçimde tanımak, öğrenmek ve tanıtmak, geniş kitlelerce benimsenip sevilmesini, ana tema ve karakterinin yersiz müdahale ve değişikliklerden korunarak yaşatılmasını ve bu amaçlar için bir araya gelmiş üyelerinin kültürel gelişim ve dayanışmasını sağlamaktır.

Faaliyet Şekilleri
Madde–3:

Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek üzere;
a. Çeşitli araştırmalar yaparak belge ve ürünler toplayıp bunları değerlendirerek yayınlanabilir hale getirir.
b. Konferans, panel, açık oturumlar düzenler, bu doğrultuda çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılır.
c. Oluşturacağı koro ile konserler verir, yurt içi ve yurt dışına gezi ve turneler düzenler.
d. Kitap, dergi broşür, CD VCD, kaset vb. yazılı, sesli ve görsel kültür ve sanat ürünleri yayınlar.
e. Üyelerinin bilgi ve yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak üzere kurslar açar, dersler verir. unun yanı sıra üyelerinin birbirleriyle ilişkilerini kolaylaştırıp sosyal ve kültürel dayanışmalarını   sağlamak amacıyla dernek merkezinde lokal açabilir.
f. Müzikal ve sanatsal yeteneğe sahip gençlerin yetişmesine katkıda bulunmak üzere maddi ve manevi destek sağlar.

Üçüncü Kişilerle İşbirliği
Madde–4:

Dernek yukarıdaki amaçların gerçekleştirilebilmesi için gerektiğinde gerçek kişilerin yanı sıra kamu ve özel hukuk tüzel kişileriyle işbirliği yapabilir ve kitle iletişim araçlarından yararlanabilir.

Dernek Üyeliği
Madde–5:

18 yaşını bitirmiş, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 2908 Sayılı Kanunun 4. maddesi ile dernek kurması ve üye olması yasaklanmamış kişilerden olmak koşulu ile herkes derneğe üye olabilir.
Kanunun aynı maddesi uyarınca haklarında geçici dernek kurma ve üye olma yasağı getirilenler bu yasağın kalktığı andan itibaren, yine Kanunun 16. maddesi uyarınca üye olmaları izne bağlanmış kamu hizmeti görevlileri kurumlarından izin alınmasını müteakip üye olabilirler.

Üye Olma Şekli
Madde–6:

Üye olmak isteyenler, ekinde;
a. Savcılıktan alınan suçsuzluk belgesi,
b. Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,
c. İkametgâh belgesi,
d. Üç adet vesikalık fotoğraf,
e. Ve (eğer üyelikleri izne bağlı kişilerden ise) ilgili kuruluştan alınmış izin belgesinin yer aldığı bir dilekçe ile bu isteklerini Yönetim Kurulu Başkanlığı’na iletirler. Başvuru 30 günü geçmemek üzere ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek kabul ya da reddolunur. Yönetim Kurulu ret kararı için herhangi bir gerekçe göstermek zorunda değildir. Başvuru sonucu, üyeye yazılı olarak bildirilir.

Fahri Üyelik
Madde–7:

Derneğin amaçlarının gerçekleştirilmesi, sosyal ve kültürel ortamının geliştirilmesi ve imkânlarının güçlendirilmesinde üstün hizmetleri bulunan ya da bulunması muhtemel kişilere “Fahri Üyelik” unvanı verilebilir.

Üyelerin Hakları
Madde–8:

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve üyelikte kalmaya zorlanamaz. Her üye dilediği zaman dernek üyeliğinden çıkabilir ancak bu dileğini gerçekleştirebilmesi 6 ay önceden yazılı olarak bildirmesi ve o ana kadarki tüm yükümlülüklerini yerine getirmesiyle mümkündür.
Üyelikten doğan her türlü hak ve alacak ise Derneğe kalır.

Üyelerin Yükümlülükleri

Madde–9:

a. Her üye derneğin amacına ve tüzükle belirlenen çalışma ve davranış kurallarına uymakla yükümlüdür.
b. Üyelik için giriş aidatı 10.- YTL dir. Her üye yılda 120.- TL. tutarında aidat öder. Bu aidat, bir defada ödenebileceği gibi 4’er aylık dönemleri kapsayan 3 eşit taksitte de ödenebilir.
Aidat karşılığında ilgilisine Sayman Üye tarafından düzenlenen bir makbuz verilir.
Aidat miktarı Genel Kurul tarafından arttırılabilir, ödeme şekli ise Yönetim Kurulunca değiştirilebilir.
Üyeler adaylıkları süresince de aidat ödemekle yükümlüdür

Madde–10:

Aidat zorunluluğu, Yönetim Kurulu’nca Dernek amaçlarının gerçekleştirilip geliştirilmesinde olağanüstü hizmet ve çabalarının varlığı kabul edilen üyeler için süresiz olarak, askere giden üyeler için bu hizmet süresince tümüyle kaldırılabilir ya da miktarı azaltılabilir.
Fahri üyelerin aidat ödemeleri tümüyle kendi isteklerine bağlıdır.

Üyelikten Çıkarılma
Madde–11:

Dernek üyelerinden;
a. Üyelik koşullarını yitirdiği,
b. Derneğin amacına ve tüzük kurallarına aykırı hareket ettiği,
c. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymadığı,
d. Derneğin manevi kişiliğini zedeleyen ya da üye ve yöneticilerinin onurunu kıran, onlara suç isnat eden davranışlar sergilediği ve böylece Dernek çalışmalarını baltaladığı, Yönetim Kurulu

Üyeleri arasından ad çekme ile oluşturulacak üç kişilik bir Disiplin Komitesinin yürüteceği soruşturma sonucunda sabit görülenler, konuya ilişkin olarak 7 gün içinde verecekleri savunmalarının bu tespiti değiştirmemesi halinde, Yönetim Kurulu’nca üyelikten çıkarılır.

Ayrıca aidat borçlarını ait olduğu dönemin ilk iki ayı içinde ödememiş olanlar da. Yönetim Kurulu Kararıyla üyelikten çıkartılır. Üyelikten çıkarma kararına karşı Genel Kurul’a itirazda bulunulabilir.

Derneğin Organları
Madde–12:

Derneğin; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu olmak üzere üç organı vardır.

A. Genel Kurul
Madde–13:

Genel Kurul, Derneğin en üst karar ve yönetim organı olup, genel kurula katılım hakkına sahip üyelerin toplamından oluşur.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.Genel Kurulun Görev ve yetkileri şunlardır:
a. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,
b. Bu kurullarım dönem faaliyetlerine ilişkin raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
c. Yönetim Kurulunca hazırlanan dönem bütçesinin görüşülüp kabulü,
d. Tüzükte gerekli değişikliklerin yapılması,
e. Dernek için ihtiyaç duyulan taşınmaz alım satımına ilişkin olarak Yönetim Kurulu ‘na yetki verilmesi,
f. Derneğin bir federasyona katılıp katılmamasının kararlaştırılması,
g. Derneğin, kendi amaç alanındaki uluslararası faaliyetlere katılmasının kararlaştırılması,
h. Derneğin fesih ve tasfiyesine karar verilmesi,
i. İlgili mevzuat ya da tüzükle Genel Kurula yüklenmiş diğer görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılması.

Genel Kurul iki yılda bir Mayıs ayında olağan olarak ve ayrıca;
a. Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının gerekli görmesi,
b. Yönetim Kurulu üye sayısının boşalmalar nedeni ile 4’ ten aşağı düşmesi,
c. Ya da üye tam sayısının beşte birinin yazılı başvurması, hallerinde olağanüstü olarak toplanır.
Olağanüstü toplantı koşullarının oluşması halinde Yönetim Kurulu’nca bir ay içinde çağrı yapılması zorunludur.
Toplantılar Dernek Merkezinin bulunduğu yerden (Ankara) başka bir yerde yapılamaz.

Madde–14:

Toplantı çağrısı, toplantı gün, saat, yer ve gündemini belirtir şekilde yerel bir gazete ile en az 15 gün önceden ilan edilir ve ayrıca yerel mülkî amirliğe yazı ile bildirilir Bu yazıya, toplantıya katılabilecek üye listesi de eklenir. Çağrıda belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde, çoğunluk aranmaksızın yapılacak ikinci toplantının tarihi de belirtilir. İki toplantı tarihi arasındaki süre 7 günden az olamaz.

Madde–15:

Kurul toplantısının açılabilmesi için Dernek üye tam sayısının yandan bir fazlası gereklidir. Bu çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı için Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayıları toplamının iki katı tutarında üyenin katılımı yeterlidir.

Madde–16:

Üyeler, Dernek Yönetim Kurulunca hazırlanacak isim listesine imzalarını atarak toplantıya girerler. 16. maddede belirtilen çoğunluğun sağlandığı bir tutanakla tespit edilir ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantı açılır. Toplantıyı yönetmek üzere oluşturulacak Divan için, bir Başkan, bir Başkan Vekili ve toplantı tutanağım düzenlemek üzere bir Kâtip Üye seçilir. Toplantı Tutanağı Başkanlık Divanı tarafından imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve belgeler, yeni seçilen Yönetim Kuruluna teslim edilir.
Hükümet Komiserinin gelmemesi toplantının ertelenmesini gerektirmez.

Madde–17:

Genel Kurul Toplantısında, gündemde yer alan hususlar sırasıyla görüşülür ve karara bağlanır. Karar yeter sayısı katılanların yarısından bir fazlasıdır. Gündemin sırasını değiştirmek ve yeni maddeler eklemek için toplantıya katılan üye tamsayısının biri tutarındaki üye sayısı yeterlidir.

B. Yönetim Kurulu
Madde–18:

Genel Kurul tarafından Derneği dışarıya karşı temsil etmek, her türlü hesap işlerini yürütmek ve gelecek döneme ilişkin bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, tüzüğün ve mevzuatın yüklediği tüm iş ve işlemleri yerine getirmek üzere kapalı oy yöntemi ile 5 asil 5 yedek üyeden (değişiklik: 12.05.2019) oluşacak Yönetim Kurulu seçilir. Yönetim Kurulu kendi arasında bir Başkan, bir İkinci Başkan, bir Sekreter Üye ve bir Sayman Üye seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulunu oluşturan üyelerden en az ikisinin Derneğin her türlü müzik ve kültür faaliyetlerini yürütmek üzere oluşturulacak ve nitelik görev ve çalışma esasları bir Yönetmelikle belirlenecek olan Sanat Kurulu üyeleri veya bu kurulca önerilecek üyeler arasından seçilmesi zorunludur.

Madde–19:

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Ayrıca Başkan Yönetim Kurulu’ nu gerekli gördüğü zamanlarda toplantıya çağırabilir. Üst üste Üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Ayrılan üyelerin yerine, Genel Kurulda aldıkları oy sayısına göre yedek üyeler çağrılır.

Madde–20:

Yönetim Kurulu, kararlarını çoğunlukla verir. Oyların eşitliği durumunda Başkanın katıldığı oy üstün sayılır. Alınan kararlar Karar Defterine yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır. Karara muhalif kalan üye, bunu gerekçeleri ile birlikte deftere yazabilir.

Madde–21:

Yönetim Kurulu, bir dönemlik faaliyetini dönem sonunda bir rapor halinde Genel Kurul’a sunar.

C. Denetim Kurulu
Madde–22:

Genel Kurul tarafından kapalı oy ile Derneğin iç denetim görevini yürütmek üzere 2 asil ve 2 yedek üyeden  (değişiklik: 12.05.2019) oluşan bir Denetim Kurulu seçilir.
1. Denetim Kurulu kendi arasından bir Başkan seçer. Kurul en az 6 ayda bir toplanır. Denetim Kurulu Yönetim Kurulu Kararlarına müdahale edemez. Ancak gerekli gördüğü hallerde Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırabilir.
2. Denetleme sonuçlan dönem sonunda bir rapor halinde Genel Kurul’a sunulur.

Defter ve Kayıtlar
Madde–23:

Derneğin tutması gereken defterler şunlardır:
a. Üye kayıt Defteri: Üyelerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, adresleri ve aidat tarihlerini içerir.
b. Karar Defteri: Yönetim Kurulu Kararları ile tarih ve sayılarını içerir.
c. Evrak Defteri: Gelen ve Giden Evrak için bu evrakın tarih ve sayıları ile geliş ve gidiş tarihlerinin kaydedildiği defterlerdir. Gelen evrakın asılları, Giden evrakın ise suretleri kendi dosyalarında saklanır.
d. Gelir-Gider Defteri: Gelirlerin alındığı, giderlerin harcandığı yerlerin, tarihleriyle, açık ve düzenli bir şekilde kaydolduğu defterdir.
e. Bütçe, Kesin Hesap ve Bilanço Defteri: Dönemlere ilişkin, bütçe ve kesin hesap sonuçları ile bilançolar bu deftere yazılır.
f. Demirbaş Defteri: Derneğin demirbaşları bu deftere numara sırası ile işlenir. Geçici olarak gerçek ya da tüzel kişilerden ve kamu kurumlarından alınan çalgı âletleri ve diğer malzemeler bu deftere geçici oldukları ve alındığı senetler belirtilmek suretiyle yazılır.
g. Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Dernek Gelir Makbuzlarının işlendiği defterdir. Bütün bu defterlerin Noter onaylı olması şarttır.

Gelir Kaynakları
Madde–24:

Derneğin gelir kaynakları;
a. Üye aidatı,
b. Dernekçe düzenlenen konferans, forum, kongre, konser, balo ve piyango çekilişi gibi etkinliklerle, kitap, dergi, broşür, CD, VCD, kaset gibi müzik yayınlarından elde edilecek gelirler.
c. Mevcut mal varlığından elde edilecek gelirler,
d. Gerek doğrudan yapılacak, gerekse yardım toplama hakkındaki mevzuata uygun olarak toplanacak her türlü bağış ve yardımlardan oluşur.

Gelir ve Gider İşlemlerinde Usul
Madde–25:

Tüm gelirler, “Alındı Belgesi” ile derneğe mal edilir, tüm giderler “Harcama Belgesi” ile yapılır.
Bu belgelerin saklanma süresi, özel kanunlardaki daha uzun sureye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere 5 yıldır.
Gelirlerin derneğe mal edilmesinde Maliye Bakanlığınca bastırılan alındı belgeleri kullanılır. Dernek harcamaları ancak Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir, ivedi durumlarda kararı sonradan alınmak üzere Yönetim Kurulu Başkanına l üyenin yıllık aidatı tutarı kadar harcama yetkisi verilebilir. Harcamalarda fatura, kasa fişi ya da makbuz alınması zorunludur.

Tüzük Değişikliği
Madde–26:

Tüzük değişikliği Genel Kurulun yetkisindedir. Ancak, değişiklik kararı verilebilmesi için üye tam sayısının en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması gerekir.
Eğer ilk toplantıda üçte iki çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının 2 katından az olamaz.
Her iki halde de kararlar hazır bulunanların üçte iki çoğunluğu alınır.
Tüzüğün, değiştirilmesi kabul edilen maddeleri, ilgili makam tarafından onaylandıktan sonra yeni şekli ile 15 gün içinde bir yerel gazetede ilân edilir ve iki nüshası da yine 15 gün içinde yerel mülki amirliğe iletilir.

Fesih ve Tasfiye
Madde–27:

Fesih ve tasfiyeye ilişkin karar alma yetkisi de Genel Kurul’ undur. Karar usulü bir önceki maddede belirtildiği gibidir. Fesihten sonra yapılacak tasfiye işleminde malların Türk Sanat Müziğine hizmet anlayışı taşıyan bir hayır kuruluşuna dernek veya vakfa devri sağlanır.

Çeşitli Hükümler
Bildiri Yayınlanması
Madde–28:

Dernekler Kanununun 44. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu’nca karar verilmeksizin hiçbir kademedeki yetkili ve görevli tarafından dernek adına bildiri yayınlanamaz. Broşür, beyanname ve benzeri yayınlar dağıtılamaz. Televizyonlara, basın ve haber kuruluşlarına demeç ve beyanat verilemez.
Aksine davranış sorumluluğu, onu gerçekleştiren kişiye aittir.

Derneğin Amblemi
Madde–29:

Derneğin bir amblemi hazırlanır. Dernek amblemi Yönetim Kurulu’nun izni alınmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, amaç dışı kullanılamaz.

Yönetmelikler
Madde–30:

Dernek Yönetim Kurulu’nca, kuruluşu izleyen üç ay içinde;
a. Dernek üyelerinin birbirleri ve Yönetim Kurulu ile düzeyli bir uyum içinde bulunmaları için gerekli çalışma ve disiplin düzenini sağlamak üzere bir Disiplin Yönetmeliği,
b. Derneğin tüm müzikal ve kültürel faaliyetlerinin fiilen yürütümünü sağlayacak Sanat Kurulu’nun nitelik, oluşum ve çalışma esaslarıyla, oluşturulacak koroya giriş koşulları ve devam ve çalışma yükümlülüklerini belirlemek üzere bir Sanat Yönetmeliği, hazırlanarak yürürlüğe konulur.

Kurucular Kurulu
Madde–31:

Derneğin aynı zamanda geçici Yönetim Kurulu görev ve sorumluluğunu da üstlenen kurucular kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.

1. Murat IRKILATA/ TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı
2. Halil İbrahim BİLGEN/ Tıp Doktoru
3. Mustafa Kürşat KÖKPINAR/ Makine Mühendisi
4. Ahmet ERTÜM/ TRT Ankara Radyosu Müdür Yardımcısı
5. Savaş ERDEM/ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Başmüfettişi
6. Alptekin ALBAYRAK/ Tıp Doktoru
7. Emel Bilge TOPÇU/ Beslenme ve Diyetetik Uzmanı
8. Tanyol ÇORUH/ Jeoloji Yüksek Mühendisi
9. Vedat Kaptan YURDAKUL/ TRT Ankara Radyosu Ses Sanatçısı-Koro Şefi
10. Sabiha AKDEMİR/ TRT Ankara Radyosu Spikeri
11. Nuray GÜRSOY/ Mimar – Şehir Plancısı

Tüzük